วิธีการเขียน ChatGPT Prompts สร้างอินโฟกราฟิกแสดงผลความสำเร็จของบริษัทในปีที่ผ่านมา

คำสั่ง ChatGPT Prompts ในงานนี้คือการสร้างอินโฟกราฟิกที่น่าสนใจเพื่อแสดงผลความสำเร็จที่สำคัญของบริษัทในปีที่ผ่านมา ให้เน้นการบ่งบอกความสำคัญของความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทอย่างชัดเจน

วิธีการเขียน ChatGPT Prompts สร้างอินโฟกราฟิกแสดงผลความสำเร็จของบริษัทในปีที่ผ่านมา

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts คือข้อความที่คุณสร้างขึ้นเพื่อระบุงานหรือการกระทำที่คุณต้องการ ChatGPT ให้ทำ. ในกรณีนี้คำสั่งเป็น:

"Create a visually appealing infographic showcasing the key milestones achieved by our company in the past year. Highlight significant achievements and growth."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT สร้างอินโฟกราฟิกที่น่าสนใจที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับความสำเร็จที่สำคัญของบริษัทของคุณในปีที่ผ่านมา โดยเน้นการบ่งบอกความสำคัญของความสำเร็จและการเติบโต.

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ระบุภารกิจของ ChatGPT อย่างชัดเจน: คุณควรระบุให้ ChatGPT รู้ว่าคุณต้องการให้มันสร้างอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับความสำเร็จของบริษัทในปีที่ผ่านมา และการกระทำที่ต้องการคือการสร้างอินโฟกราฟิกนั้น.
   - รายละเอียดการเน้น: คุณควรระบุให้ ChatGPT รู้ว่าความสำคัญในงานนี้คือการเน้นความสำเร็จที่สำคัญและการเติบโตของบริษัท ในกรณีนี้คือ "key milestones" และ "significant achievements and growth."

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:
   - Use Case 1: สร้างอินโฟกราฟิกสำหรับงานประชุมบริษัท
     - คำสั่ง: "Create a visually appealing infographic to present at our company's annual conference. The infographic should showcase the key milestones achieved by our company in the past year, emphasizing significant achievements and growth."
   
   - Use Case 2: สร้างอินโฟกราฟิกสำหรับรายงานประจำปี
     - คำสั่ง: "Generate an infographic for our annual year-end report. The infographic should visually represent the major milestones attained by our organization in the last fiscal year, with a focus on highlighting our significant achievements and growth."

ในทั้งสองกรณีนี้ ChatGPT จะสร้างอินโฟกราฟิกที่เน้นความสำเร็จของบริษัทในปีที่ผ่านมาและการเติบโตของบริษัทในรูปแบบที่น่าสนใจและตามความต้องการของงานหรือรายงานนั้นๆ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ