วิธีสร้าง AI Chatgpt Prompt สคริปต์วิดีโอเทคนิคและเคล็ดลับขั้นสูงสำหรับการใช้งาน สินค้า/บริการของคุณ

ทำการสร้างสคริปต์วิดีโอเพื่อสอนเทคนิคและเคล็ดลับขั้นสูงในการใช้งาน [สินค้า/บริการของคุณ] ที่จะช่วยให้ผู้ชมเรียนรู้วิธีการใช้งานขั้นสูง และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานสินค้าหรือบริการนี้ ด้วยสคริปต์วิดีโอที่เป็นประสบการณ์และแยกเนื้อหาอย่างชัดเจน

วิธีสร้าง AI Chatgpt Prompt สคริปต์วิดีโอเทคนิคและเคล็ดลับขั้นสูงสำหรับการใช้งาน สินค้า/บริการของคุณ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ "Write a script for a video tutorial on advanced tips and tricks for using our [insert product/service]."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT เขียนสคริปต์ (script) สำหรับวิดีโอทิวเตอริอล (video tutorial) ที่เน้นการใช้งานขั้นสูง และเทคนิคต่าง ๆ สำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร โดยคำสั่งของคุณจะต้องใส่ชื่อของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณใน [insert product/service] ที่เว้นว่างไว้ ซึ่ง ChatGPT จะเติมชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการลงไปเพื่อสร้างสคริปต์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ของคุณ

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เริ่มโดยระบุคำสั่งและใส่ชื่อของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณใน [insert product/service].
   - ให้ ChatGPT ทราบเกี่ยวกับความลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการให้สคริปต์มุมมอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ถือเป็นเทคนิคหรือความลับของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ
   - ระบุวัตถุประสงค์ของวิดีโอทิวเตอริอลและประโยชน์ที่ผู้ชมจะได้รับจากการรับชม ว่าผู้ชมจะเรียนรู้อะไรและมีคุณสมบัติหรือข้อดีอะไรหลังจากดูวิดีโอ
   - ระบุประเภทของเนื้อหาที่คุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม, เช่น การใช้งานขั้นสูง, เคล็ดลับ, เทคนิค, หรือเครื่องมือที่มีประโยชน์
   - คุณสามารถระบุรูปแบบวิดีโอที่คุณต้องการ, ระยะเวลา, หรือความยาวของสคริปต์

4. ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

   - Use Case 1: สร้างสคริปต์วิดีโอสำหรับการใช้งาน Adobe Photoshop
     - คำสั่ง: "Write a script for a video tutorial on advanced tips and tricks for using our Adobe Photoshop software."
     - คำสั่งเสริม: "The video should focus on advanced photo editing techniques, using layers effectively, and shortcuts for faster editing."
     - วัตถุประสงค์: "The video aims to help users master Photoshop's advanced features and improve their photo editing skills."
     - รูปแบบวิดีโอ: 10-15 นาที, มีการสอนตั้งแต่เริ่มต้นถึงระดับเทคนิค

   - Use Case 2: สร้างสคริปต์วิดีโอสำหรับการใช้งาน Microsoft Excel
     - คำสั่ง: "Write a script for a video tutorial on advanced tips and tricks for using our Microsoft Excel software."
     - คำสั่งเสริม: "The video should cover advanced functions, data analysis, and time-saving formulas."
     - วัตถุประสงค์: "The video aims to empower users with advanced Excel skills, making them more efficient in data management and analysis."
     - รูปแบบวิดีโอ: 15-20 นาที, การสอนเทคนิคขั้นสูงในการใช้งาน Excel

การใช้คำสั่งนี้จะช่วยให้ ChatGPT สร้างสคริปต์วิดีโอที่เป็นประโยชน์และทันสมัยสำหรับผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณที่ต้องการคำแนะนำและเทคนิคขั้นสูงในการใช

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ