คำสั่ง AI ChatGPT Prompts การร่างงานนำเสนอเกี่ยวกับแนวโน้มและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม

ในงานนำเสนอนี้, เราจะใช้ ChatGPT Prompts เพื่อร่างเนื้อหาเกี่ยวกับแนวโน้มและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมในอนาคตโดยการโฆษณาบริษัทของเราให้เป็นผู้นำในการปรับตัวต่อแนวโน้มนี้ ฉบับนี้จะสร้างคำสั่ง, คำแนะนำการใช้, และตัวอย่าง Use Cases สำหรับการใช้ ChatGPT Prompts เพื่อสร้างงานนำเสนอเกี่ยวกับแนวโน้มและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม.

คำสั่ง AI ChatGPT Prompts การร่างงานนำเสนอเกี่ยวกับแนวโน้มและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่กำหนดคือ "Draft a presentation on the future trends and innovations in our industry, positioning our company as a leader in adaptation."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT ร่างบรรยายหรือเนื้อหาสำหรับการนำเสนอเกี่ยวกับแนวโน้มและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมของเราในอนาคต โดยยกย่องบริษัทของเราให้เป็นผู้นำในการปรับตัวในสถานการณ์หรือเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมนี้

3. แนะนำวิธีใช้:
   เมื่อใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อร่างการนำเสนอเกี่ยวกับแนวโน้มและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมของคุณ ควรพิจารณาขั้นตอนต่อไปนี้:
   
   - ในคำสั่งนี้, ควรระบุว่าต้องการร่าง "presentation" หรืองานนำเสนอเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมของคุณ ระบุว่าเราต้องการให้บริษัทของเราเป็นผู้นำในการปรับตัวในสถานการณ์ ดังนั้นควรระบุเป้าหมายและหัวข้อหลักของงานนำเสนออย่างชัดเจน เช่น "Our goal is to showcase our company's forward-thinking approach and leadership in adapting to industry trends and innovations."

   - กำหนดขอบเขตของงานนำเสนอเพื่อให้ ChatGPT เข้าใจว่าจะต้องมีความยาวและลึกเพียงใด ตัวอย่างการกำหนดขอบเขต: "Please create a 10-slide presentation covering key trends, innovations, and our strategies for becoming a leader in our industry."

   - คำสั่ง Prompts อาจต้องระบุเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือตัวอย่างเช่น "Include data and examples of successful companies in our industry that have adapted and thrived in the face of change."

   - ต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือรายละเอียดเฉพาะ ควรระบุเช่น "Provide insights into the role of technology, market shifts, and consumer behavior in driving industry change."

   - คำสั่ง Prompts สามารถสร้างเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับคำจำกัดเวลาหรือเนื้อหาเพิ่มเติมในงานนำเสนอตามที่คุณต้องการ เพื่อให้ ChatGPT รู้จักคำสั่ง "positioning our company as a leader in adaptation" และนำเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:
   - คำสั่ง: "Draft a presentation on the future trends and innovations in the tech industry, positioning our company as a leader in adaptation. Please provide a 15-slide PowerPoint presentation with data on emerging technologies, market shifts, and our strategies for staying ahead of the competition."
   
   - คำสั่ง: "Create a report on the future of sustainable energy solutions, positioning our organization as a pioneering force in the industry. The report should cover key environmental trends, innovations, and our efforts to lead in the transition to clean energy."

   - คำสั่ง: "Write a speech on the future of healthcare, positioning our hospital as a leader in medical innovation. Include insights into medical advancements, patient care, and our commitment to providing cutting-edge healthcare services."

   การใช้คำสั่ง Prompts เหล่านี้จะช่วยให้ ChatGPT รู้ว่าต้องร่างเนื้อหาหรืองานนำเสนอในรูปแบบใดและเกี่ยวกับเรื่องอะไร โดยที่บริษัทหรือองค์กรของคุณจะถูกยกย่องเป็นผู้นำในการปรับตัวต่อแนวโน้มและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมของเราในอนาคตด้วย.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ