วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts ออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อโฆษณาโอกาสทางธุรกิจของคุณ

วิธีการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างอินโฟกราฟิกที่แสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและเน้นที่โอกาสทางธุรกิจ

วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts ออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อโฆษณาโอกาสทางธุรกิจของคุณ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   "Design an infographic showcasing the key statistics and facts about our industry, with a focus on highlighting opportunities for our company."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT ออกแบบ (Design) อินโฟกราฟิกเพื่อนำเสนอข้อมูลสำคัญและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของเรา โดยมุ่งเน้นการโฆษณาโอกาสทางธุรกิจที่เรามีให้เป็นจุดเน้นหลักของอินโฟกราฟิกนั้น คำสั่งนี้ไม่ได้ระบุรายละเอียดในการออกแบบอินโฟกราฟิกแต่เป็นการแนะนำให้ ChatGPT สร้างผลงานแสดงข้อมูลเชิงสรุปและโอกาสทางธุรกิจที่เราอยากเน้น.

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ควรเริ่มต้นด้วยการขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก ChatGPT เกี่ยวกับอุตสาหกรรมของคุณ เช่น "Can you provide me with the latest statistics and trends in our industry?" เพื่อให้ ChatGPT มีข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบอินโฟกราฟิก.
   - คำสั่งตัวอย่างควรจะระบุลักษณะหรือข้อมูลที่คุณต้องการเน้นในอินโฟกราฟิก เช่น "Please include data on market growth, customer demographics, and emerging trends in the industry."
   - แนะนำให้ระบุข้อมูลที่ต้องการให้มากขึ้นเพื่อให้ ChatGPT มีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับที่ต้องการ.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

   1. คำสั่ง: "Design an infographic showcasing the key statistics and facts about our industry, with a focus on highlighting opportunities for our company."
      - โจทย์: โปรโมทโอกาสทางธุรกิจของเราผ่านการนำเสนอข้อมูลอุตสาหกรรม
      - คำสั่งเพิ่มเติม: "Please include data on market growth, customer demographics, and emerging trends in the industry."

   2. คำสั่ง: "Create an infographic summarizing the latest developments in the tech industry and emphasize our company's potential for growth."
      - โจทย์: สรุปข้อมูลการพัฒนาล่าสุดในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และเน้นที่โอกาสในการเติบโตของบริษัทของเรา
      - คำสั่งเพิ่มเติม: "Include statistics on emerging technologies, market trends, and our competitive advantage."

   3. คำสั่ง: "Design an infographic illustrating the key healthcare industry trends and how our company can capitalize on them."
      - โจทย์: ออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแนวโน้มในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ และวิธีที่บริษัทของเราสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการขยายธุรกิจ
      - คำสั่งเพิ่มเติม: "Include statistics on healthcare spending, technological advancements, and our solutions that address these trends."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ