เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts ออกแบบกราฟิกโฆษณา Flash Sale อย่างเป็นทางการ: สร้างกราฟิกที่เร่งด่วนสำหรับโปรโมชั่นจำกัดเวลา

ใช้บริการ ChatGPT Prompts เพื่อออกแบบกราฟิกโฆษณาทางสังคมที่มีความโดดเด่นเพื่อสนับสนุน Flash Sale หรือโปรโมชั่นจำกัดเวลาสำหรับ[insert product/service] ที่คุณมี โปรโมทโดยเน้นให้ลูกค้ากระทำเร็ว โดยใช้คำสั่งที่ชัดเจนและเป็นเอกลักษณ์

เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts ออกแบบกราฟิกโฆษณา Flash Sale อย่างเป็นทางการ: สร้างกราฟิกที่เร่งด่วนสำหรับโปรโมชั่นจำกัดเวลา

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - คำสั่ง: "Design a set of social media graphics to promote a flash sale or time-limited promotion for our [insert product/service], encouraging quick action from potential customers."

2. **ความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT ออกแบบกราฟิกสำหรับโฆษณาทางสังคม เพื่อสนับสนุนการขายแบบ Flash Sale หรือโปรโมชั่นที่มีระยะเวลาจำกัดสำหรับสินค้าหรือบริการที่ระบุ และให้กำลังใจให้กับลูกค้าที่เป็นไปได้ที่จะกระทำอย่างรวดเร็ว

3. **วิธีใช้:**
   - กำหนดสินค้าหรือบริการที่จะโปรโมทในตำแหน่ง "[insert product/service]" โดยใส่รายละเอียดที่เป็นเฉพาะ เช่น "Design a set of social media graphics to promote a flash sale or time-limited promotion for our new smartphone model, encouraging quick action from potential customers."
   - สร้างคำสั่งให้มีความชัดเจนและเป็นเอกลักษณ์ เพื่อให้ ChatGPT เข้าใจได้ถูกต้อง

4. **Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:**

   - **Use Case 1: โปรโมทการลดราคาสินค้าอาทิตย์ละครั้ง**
     - **คำสั่ง:** "Design a set of social media graphics to promote a flash sale on our latest fashion collection, offering a 20% discount, encouraging quick action from potential customers."
   
   - **Use Case 2: โปรโมทบริการสมัครสมาชิก**
     - **คำสั่ง:** "Design a set of social media graphics to promote a time-limited offer for our premium membership, providing exclusive benefits, encouraging quick action from potential customers."

   - **Use Case 3: โปรโมทการเปิดตัวสินค้าใหม่**
     - **คำสั่ง:** "Design a set of social media graphics to promote a flash sale for the launch of our new fitness equipment line, offering a 15% discount, encouraging quick action from potential customers."

   - **ตัวอย่างคำสั่ง:**
     - "Design a set of social media graphics to promote a flash sale on our [insert product/service], featuring vibrant colors and bold typography, encouraging quick action from potential customers. Emphasize the limited-time nature of the offer."

**สำคัญ:**
- ควรทำในลำดับขั้นตอนเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง
- การกำหนดรายละเอียดเฉพาะเป็นสิ่งสำคัญ
- คำสั่งควรเป็นไปตามที่ต้องการจริงและเน้นให้ ChatGPT เข้าใจมุมมองและวัตถุประสงค์ของการออกแบบกราฟิก

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ