แนวทางการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างแคมเปญจดหมายข่าวโปรโมตการแนะนำสินค้า: เพื่อจูงใจลูกค้าปัจจุบันให้แนะนำต่อ

ในงานนี้เราจะใช้ ChatGPT Prompts เพื่อสร้างเนื้อหาจดหมายข่าวทางอีเมลที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพสำหรับการโปรโมตแคมเปญการแนะนำสินค้าของเรา โดยทำให้ลูกค้าปัจจุบันมีแรงบันดาลใจในการแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้กับเพื่อนและเพื่อนร่วมงานของพวกเขา

แนวทางการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างแคมเปญจดหมายข่าวโปรโมตการแนะนำสินค้า: เพื่อจูงใจลูกค้าปัจจุบันให้แนะนำต่อ

**1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**

คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่กำหนดให้คือ:

"Compose a series of email newsletters for a referral program, incentivizing current customers to refer colleagues and friends to experience the benefits of our [insert product/service]."

**2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:**

คำสั่งนี้แสดงถึงการให้คำสั่งให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาของจดหมายข่าวทางอีเมลเพื่อโปรโมตโปรแกรมการแนะนำโดยกระตุ้นลูกค้าปัจจุบันให้แนะนำเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานให้ได้ลองประสบประโยชน์จาก [สินค้า/บริการที่แทรก].

**3. แนะนำวิธีใช้:**

- **ระบุข้อมูลเพิ่มเติม:** ระบุข้อมูลเฉพาะที่ต้องการให้จดหมายข่าว, เช่น ชื่อสินค้าหรือบริการ, ประโยชน์ที่ต้องการโปรโมต, และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.

- **ระบุตัวละคร:** ระบุตัวละครหรือกลุ่มที่จะให้จดหมายข่าวโปรโมต, เช่น ลูกค้าปัจจุบัน, เพื่อน, หรือร่วมงาน.

- **ระบุข้อความล้ำลึก:** ให้คำสั่งที่ชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะของเนื้อหา, เช่น การเน้นประโยชน์, ข้อมูลโปรโมท, และข้อมูลการติดต่อ.

**4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:**

**Use Case 1: สร้างจดหมายข่าวแรกสำหรับการแนะนำ:**
ChatGPT, create a compelling email newsletter to kick off our referral program. Emphasize the benefits of our cutting-edge [insert product/service], and encourage current customers to share the experience with colleagues and friends. Include a clear call-to-action for referrals and highlight any exclusive rewards for successful referrals.

**Use Case 2: สร้างลำดับจดหมายข่าว:**
ChatGPT, help me develop a series of three email newsletters for our referral program. Each newsletter should focus on different aspects of our [insert product/service] benefits. Start with a general introduction, then dive into specific features and success stories in subsequent emails. Ensure a consistent tone and maintain a persuasive approach to drive referrals.

**Use Case 3: ปรับแต่งเนื้อหาสำหรับกลุ่มเป้าหมาย:**
ChatGPT, customize the content of the email newsletters for a specific target audience, such as our loyal customers. Tailor the language to resonate with their experiences, highlight their role in the success of our [insert product/service], and motivate them to become brand ambassadors by referring their network.

**Use Case 4: เพิ่มข้อมูลติดต่อและแนะนำการติดต่อ:**
ChatGPT, enhance the email content by providing clear contact information for referrals. Include clickable links, personalized referral codes, and instructions on how recipients can easily share the benefits of our [insert product/service] with their contacts. Ensure a seamless and user-friendly experience to maximize engagement.

**Use Case 5: ปรับสไตล์เพื่อเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย:**
ChatGPT, adapt the tone and style of the email newsletters to suit a professional audience, such as colleagues in the industry. Emphasize the business advantages of our [insert product/service], showcase success stories from similar professionals, and craft a persuasive message that resonates with their goals and aspirations.

**สำคัญ:**
เพื่อให้ ChatGPT ทำงานได้ตรงตามที่คุณต้องการ, ควรให้คำสั่งที่ชัดเจน, มีรายละเอียด, และระบุลักษณะที่ต้องการในเนื้อหาอีเมล.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ