การใช้ AI ChatGPT Prompts ชุดคำถามสัมภาษณ์ Podcast: การสร้างความยั่งยืนและปฏิบัติเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมของเรา

สร้างคำถามสัมภาษณ์ที่น่าสนใจและแนวคิดใหม่ๆ สำหรับพอดแคสที่นำเสนอผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เรื่องการพูดคุยเกี่ยวกับการยั่งยืนและปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การใช้ AI ChatGPT Prompts ชุดคำถามสัมภาษณ์ Podcast: การสร้างความยั่งยืนและปฏิบัติเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมของเรา

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**

   คำสั่ง "Compose a series of interview questions for a podcast series featuring experts discussing sustainability and eco-friendly practices in our industry" เป็นคำสั่งที่กำหนดให้ ChatGPT พยายามสร้างชุดคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ทางพอดแคสที่นำเสนอผู้เชี่ยวชาญที่พูดถึงเรื่อง Nachhaltigkeit (sustainability) และ eco-friendly practices ในอุตสาหกรรมของเรา (our industry)
 

2. **เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:**

   - "Compose": กำหนดให้ ChatGPT สร้างหรือเขียนต่อคำถาม
   - "a series of interview questions": ให้สร้างชุดของคำถามที่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์
   - "for a podcast series featuring experts": แบบพอดแคสที่นำเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญ
   - "discussing sustainability and eco-friendly practices": ที่พูดถึงเรื่อง Nachhaltigkeit (sustainability) และ eco-friendly practices
   - "in our industry": ในอุตสาหกรรมของเรา

3. **แนะนำวิธีใช้:**

   - ให้เริ่มต้นโดยระบุเนื้อหาหลักที่ต้องการให้ ChatGPT สร้างคำถาม
   - ควรระบุรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะช่วยให้คำถามมีความหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เชี่ยวชาญ
   - การใช้คำที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้ ChatGPT เข้าใจและสร้างเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการ

4. **เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

   - **Use Case 1: สร้างคำถามเกี่ยวกับการลดการใช้พลาสติกในอุตสาหกรรมของเรา**
     
     *Command:* "Compose a series of interview questions addressing strategies for reducing plastic usage in our industry, emphasizing sustainability and eco-friendly alternatives."

   - **Use Case 2: สร้างคำถามเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนในอุตสาหกรรมของเรา**
   
     *Command:* "Generate a set of interview questions discussing the integration of renewable energy sources in our industry, focusing on sustainable practices and their impact."

   - **Use Case 3: สร้างคำถามเกี่ยวกับวัสดุที่มีการใช้งานที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมของเรา**
   
     *Command:* "Craft a series of interview questions exploring the adoption of sustainable materials in our industry, highlighting eco-friendly choices and their benefits."

การทำงานเป็นขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้คำตอบที่ถูกต้องและครอบคลุมทุกประการตามคำสั่งที่กำหนด

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ