คำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างอินโฟกราฟิกแผนสมาชิกพรีเมียม: คุณสมบัติและประโยชน์ที่น่าสนใจ

ในคำสั่งนี้เราขอให้ ChatGPT ออกแบบอินโฟกราฟฟิกที่ช่วยสรุปคุณสมบัติและประโยชน์หลักของแผนสมาชิกพรีเมียมของบริษัทเราอย่างน่าสนใจ โปรดระบุรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับแผน, ราคา, คุณสมบัติ, และประโยชน์ที่เป็นเด่น แนะนำให้ ChatGPT ให้ข้อมูลที่มีความครบถ้วนและเหมาะสมสำหรับการสร้างอินโฟกราฟิกที่มีคุณภาพสูง

คำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างอินโฟกราฟิกแผนสมาชิกพรีเมียม: คุณสมบัติและประโยชน์ที่น่าสนใจ

**ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**

คำสั่งที่เกี่ยวข้อง: "Design an infographic summarizing the key features and benefits of our premium subscription plan."

**เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:**

คำสั่งนี้เป็นการขอให้ ChatGPT ออกแบบอินโฟกราฟฟิกที่สรุปคุณสมบัติหลักและประโยชน์หลักของแผนสมาชิกพรีเมียมของบริษัท โดยมุ่งเน้นที่การสร้างภาพรวมที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ

**แนะนำวิธีใช้:**

1. **คำกำหนดเนื้อหาที่ชัดเจน:** ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับคุณสมบัติและประโยชน์ของแผนสมาชิกพรีเมียม เพื่อให้ ChatGPT สามารถสร้างข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้อง

2. **ข้อมูลสำหรับอินโฟกราฟิก:** สั่งให้ ChatGPT ให้ข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับอินโฟกราฟิก เช่น ชื่อของแผน, ราคา, คุณสมบัติหลัก, และประโยชน์ที่สำคัญ

3. **การเน้นความครบถ้วน:** ระบุให้ ChatGPT รู้ว่าความครบถ้วนและข้อมูลที่เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญ โปรดระบุถึงรายละเอียดที่ต้องการเพิ่มเติมหากมี

**เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:**

1. **Use Case 1: รายละเอียดเกี่ยวกับแผนสมาชิก:**
   - คำสั่ง: "Generate detailed information about the premium subscription plan, including features, pricing, and benefits."

2. **Use Case 2: อธิบายคุณสมบัติที่สำคัญ:**
   - คำสั่ง: "Explain the key features of our premium subscription plan, focusing on what sets it apart from the basic plan."

3. **Use Case 3: สร้างข้อมูลสำหรับอินโฟกราฟิก:**
   - คำสั่ง: "Provide data suitable for creating an infographic summarizing the premium subscription plan, including statistics and visually appealing details."

4. **Use Case 4: ร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูลที่สมบูรณ์:**
   - คำสั่ง: "Ensure that the generated content is 100% accurate and complete for creating an infographic about our premium subscription plan."

**สำคัญ:**
- "Let’s work this out in a step-by-step way to be sure we have the right answer." ใช้ประโยคนี้เพื่อเน้นความสำคัญของการทำงานขั้นตอนเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและครอบคลุมทุกประการ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ