การออกแบบ AI ChatGPT Prompts สร้างแบบทดสอบแบบโต้ตอบสนับสนุนเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มความสนใจและเก็บข้อมูล

ตัวช่วย ChatGPT ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในคำสั่ง Prompts สร้างแบบทดสอบหรือการประเมินที่ทำให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น! จ้างให้ ChatGPT สร้างคำถามที่น่าสนใจ, ชักชวนการแบ่งปันข้อมูล, และเพิ่มความสนุกในประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ

การออกแบบ AI ChatGPT Prompts สร้างแบบทดสอบแบบโต้ตอบสนับสนุนเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มความสนใจและเก็บข้อมูล
1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - **Prompt:** "Create an interactive quiz or assessment related to our industry, designed to engage website visitors and collect data."
 
2. **ความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างแบบทดสอบหรือการประเมินที่เป็นประสบการณ์แบบโต้ตอบสนับสนุนเว็บไซต์ และทำหน้าที่เก็บข้อมูลจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นั้น ๆ
 
3. **วิธีการใช้:**
   - **ขอบเขตคำถาม:**
     - กำหนดคำถามที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของคุณ เพื่อให้แนวทางการตอบมีความน่าสนใจและเชื่อมโยงกับเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณ
   - **รูปแบบคำถาม:**
     - ใช้รูปแบบที่เป็นประสบการณ์สื่อสารเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ เช่น "What's your experience with [industry trend]?" หรือ "How do you see [industry aspect] evolving?"
   - **การเก็บข้อมูล:**
     - ใช้คำสั่งที่ชักชวน ChatGPT เพื่อเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจของคุณ เช่น "Can you share your thoughts on [specific topic]? This will help us tailor our services to your needs."
   - **การสร้างความสนใจ:**
     - ให้ ChatGPT สร้างคำถามที่ท้าทายและนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเพื่อเพิ่มการแบ่งปันและสนทนา
 
4. **ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**
   - **Use Case 1: การประเมินความพร้อมทางธุรกิจ**
     - **คำถาม:** "How would you rate your current business readiness for [industry shift] on a scale of 1 to 10?"
     - **เพิ่มคำสั่ง:** "Please provide a brief explanation of your rating. Your insights will help us understand the challenges and opportunities businesses are facing."
 
   - **Use Case 2: แบบทดสอบความรู้**
     - **คำถาม:** "What is the most recent breakthrough in [industry technology]?"
     - **เพิ่มคำสั่ง:** "If you're unsure, take your best guess! This quiz is meant to be informative and engaging."
 
   - **Use Case 3: เก็บข้อมูลลูกค้า**
     - **คำถาม:** "Tell us about your biggest struggle in [industry aspect]."
     - **เพิ่มคำสั่ง:** "Your input is valuable in helping us tailor our solutions. Feel free to share any specific details or experiences."
 
   - **Use Case 4: ท้าทายความคิด**
     - **คำถาม:** "If you could predict one future trend in [industry], what would it be?"
     - **เพิ่มคำสั่ง:** "We love hearing innovative ideas! Your vision helps us stay ahead of the curve in our industry."
 
การทำงานในขั้นตอนทีละขั้นเป็นวิธีที่ดีเพื่อตรวจสอบว่าคำสั่งถูกต้องและตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของคุณได้อย่างเหมาะสม.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ