วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts ในการวิเคราะห์ User Journey และ Experience Design ของ BMC

วิธีการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อวิเคราะห์การเดินทางของผู้ใช้และออกแบบประสบการณ์ (user journey and experience design) ในบริษัท BMC โดยเน้นที่หลักการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับผู้ใช้และ feedback loops สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กำลังกำหนดขึ้น

วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts ในการวิเคราะห์ User Journey และ Experience Design ของ BMC
1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - "Analyze the user journey and experience design in BMC, emphasizing user-centric design principles and feedback loops for [insert product/service]."
 
2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT ทำการวิเคราะห์ user journey และ experience design ในบริษัทหรือองค์กรที่เรียกว่า BMC โดยเน้นที่หลักการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับผู้ใช้ (user-centric design principles) และ feedback loops สำหรับสินค้าหรือบริการที่ถูกกำหนดขึ้น ([insert product/service]).
 
3. แนะนำวิธีใช้:
   - เพื่อให้ ChatGPT ส่งผลลัพธ์ที่ถูกต้องและเป็นประสิทธิภาพมากที่สุดในการตอบคำถามนี้ ควรระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BMC, หลักการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับผู้ใช้, และ feedback loops ในคำถาม โดยการใส่ข้อมูลที่ถูกต้องและเฉพาะเจาะจง.
 
4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: การทำ user journey analysis ในบริษัท BMC ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับผู้ใช้
     - คำสั่ง: "Analyze the user journey in BMC, focusing on user-centric design principles."
   
   - Use Case 2: การเรียกรายละเอียดเกี่ยวกับ feedback loops สำหรับบริการ [insert product]
     - คำสั่ง: "Provide insights on feedback loops for [insert product] in BMC's user experience design."
 
   - Use Case 3: ขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการออกแบบที่ BMC ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
     - คำสั่ง: "Elaborate on the user-centric design principles employed by BMC in developing their products."
 
ด้วยการใช้ตัวอย่าง Use Cases และคำสั่งที่เฉพาะเจาะจงมากที่สุด จะช่วยให้ ChatGPT สามารถให้คำตอบที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้มากที่สุด

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ