เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts ค้นหา Influencer ที่เกี่ยวข้องและเข้าช่วยในธุรกิจ

คำสั่งนี้จะใช้เพื่อให้ ChatGPT ช่วยค้นหาบุคคลที่มีอิทธิพลและสอดคล้องกับค่าและวัตถุประสงค์ของธุรกิจ รวมถึงกลุ่มเป้าหมายของผู้ชมที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอการร่วมมือหรือความร่วมมือที่เป็นประโยชน์กัน

เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts ค้นหา Influencer ที่เกี่ยวข้องและเข้าช่วยในธุรกิจ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   "Identify influencers aligned with [business type] values and target audience demographics, offering mutually beneficial partnerships or collaborations."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เป็นการขอให้ ChatGPT ช่วยในการค้นหาบุคคลที่มีอิทธิพลซึ่งสอดคล้องกับค่าและวัตถุประสงค์ของธุรกิจที่กำหนดไว้ รวมถึงกลุ่มเป้าหมายของผู้ชมที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอการร่วมมือหรือความร่วมมือที่เป็นประโยชน์กัน

3. วิธีใช้:
   - กำหนดค่า [business type]: เริ่มต้นด้วยการระบุประเภทหรือลักษณะของธุรกิจที่คุณต้องการให้ ChatGPT ค้นหา influencer ที่เกี่ยวข้องกับนั้น เช่น "fashion", "health & wellness", "technology", เป็นต้น
   - ตั้งค่า target audience demographics: ระบุกลุ่มเป้าหมายของผู้ชมที่คุณต้องการที่ influencer จะมีอิทธิพลต่อ โดยระบุเกณฑ์เช่นอายุ ที่อยู่อาศัย สิ่งที่สนใจ เป็นต้น
   - ระบุวัตถุประสงค์ของการค้นหา: อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการค้นหา influencer เพื่อให้ ChatGPT เข้าใจว่าคุณต้องการอะไรและเหมาะสมอย่างไร

4. Use Cases:
   - Use Case 1: สำหรับธุรกิจสินค้าแฟชั่น
     - คำสั่ง: "Identify influencers aligned with fashion values and target audience demographics, offering mutually beneficial partnerships or collaborations."
     - ตัวอย่างการใช้: บริษัทเสนอคำสั่งให้ ChatGPT ช่วยค้นหา influencer ที่เกี่ยวข้องกับค่าและคุณสมบัติของสินค้าแฟชั่นของพวกเขา รวมถึงกลุ่มเป้าหมายของผู้ชมที่สนใจในสินค้าแฟชั่น เพื่อที่จะสร้างความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อกัน
   
   - Use Case 2: สำหรับธุรกิจสุขภาพและความงาม
     - คำสั่ง: "Identify influencers aligned with health & wellness values and target audience demographics, offering mutually beneficial partnerships or collaborations."
     - ตัวอย่างการใช้: บริษัทขอให้ ChatGPT ช่วยในการค้นหา influencer ที่มีค่าและคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงาม และมีผู้ชมที่เป็นเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับการร่วมมือและความร่วมมือที่เป็นประโยชน์

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ