วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts วิดีโอคำแนะนำ: กลยุทธ์ใช้ สินค้าหรือบริการของเรา อย่างมีประสิทธิภาพ

เข้าถึงกลยุทธ์และเคล็ดลับที่ทันสมัยในการใช้ [สินค้า/บริการ] ของเรา! ดูวิดีโอเทคนิคการใช้งานที่ครอบคลุมทุกด้านและมุ่งเน้นที่คุณสมบัติสำคัญ พร้อมแนวทางการใช้ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน มองหาเคล็ดลับที่จะทำให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทันที

วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts วิดีโอคำแนะนำ: กลยุทธ์ใช้ สินค้าหรือบริการของเรา อย่างมีประสิทธิภาพ
**1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
 
คำสั่ง "Draft a script for a video series that provides tips and strategies for using our [insert product/service] effectively" เป็นคำสั่งที่เรียกใช้ ChatGPT ในการเขียนสคริปต์ (script) สำหรับซีรีส์วิดีโอที่มุ่งเน้นให้คำแนะนำและกลยุทธ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทหนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพ
 
**2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
 
คำสั่งนี้มีวัตถุประสงค์ในการให้ ChatGPT สร้างสคริปต์ของวิดีโอที่ให้คำแนะนำและกลยุทธ์สำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทนั้น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
 
**3. แนะนำวิธีใช้:**
 
- **Focus on Key Features:** ชี้แจงให้ ChatGPT สร้างสคริปต์ที่เน้นที่คุณสมบัติหลักและประโยชน์ที่สำคัญของผลิตภัณฑ์หรือบริการ.
 
- **Include Practical Tips:** ให้ ChatGPT สร้างคำแนะนำที่เป็นปฏิบัติและสามารถนำไปใช้ได้จริงในการใช้งานประจำวัน.
 
- **Engage Audience:** ขอให้ ChatGPT สร้างสคริปต์ที่สามารถดึงดูดผู้ชม โดยการเพิ่มส่วนที่เน้นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ.
 
**4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**
 
**Use Case 1: สินค้า - Smartphone**
 
*คำสั่ง:*
"Draft a script for a video series that provides tips and strategies for using our latest smartphone effectively."
 
*ตัวอย่างคำสั่ง:*
"Explore the unique features of our latest smartphone, emphasizing the dual-camera capabilities, AI-driven functions, and enhanced battery life. Provide practical tips on optimizing photography settings, leveraging AI-assisted tasks, and maximizing battery performance. Ensure the script encourages viewer engagement by including interactive elements like user testimonials and a Q&A session."
 
**Use Case 2: บริการ - Project Management Software**
 
*คำสั่ง:*
"Draft a script for a video series that provides tips and strategies for using our project management software effectively."
 
*ตัวอย่างคำสั่ง:*
"Highlight key functionalities of our project management software, focusing on task delegation, progress tracking, and collaboration tools. Incorporate real-world examples of successful project management scenarios and offer strategies for optimizing team efficiency. Ensure the script encourages viewer participation through interactive elements such as polls, challenges, and showcasing user success stories."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ