ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts สร้างสคริปต์โฆษณาวิดีโอเพื่อเป้าหมายทางการตลาด: วิธีทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

คำสั่ง ChatGPT Prompts นี้เรียกให้ ChatGPT สร้างสคริปต์โฆษณาวิดีโอที่เน้นที่กลุ่มเป้าหมายที่ระบุ เพื่อโปรโมตว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มนั้นได้ แนะนำวิธีใช้ ChatGPT ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย, เข้าใจความต้องการของกลุ่ม, เน้นคุณสมบัติและประโยชน์ที่สำคัญ, และให้คำแนะนำเพิ่มเติม.

ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts สร้างสคริปต์โฆษณาวิดีโอเพื่อเป้าหมายทางการตลาด: วิธีทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
 
คำสั่ง "Write a script for a video advertisement targeting a specific demographic segment, highlighting how our [insert product/service] can address their unique needs and desires." เป็นคำสั่งที่ต้องการ ChatGPT เขียนสคริปต์สำหรับโฆษณาวิดีโอที่เน้นที่กลุ่มเป้าหมายที่ระบุ เพื่อโปรโมตว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเหล่านั้นได้
 
2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
 
คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT สร้างสคริปต์โฆษณาวิดีโอที่เน้นที่กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยการเน้นการโปรโมตว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเหล่านั้นได้. สคริปต์นั้นควรเน้นข้อได้เปรียบและคุณสมบัติที่ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ ตรงกับความต้องการและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย.
 
3. แนะนำวิธีใช้:
 
- กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน: ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางของสคริปต์. ว่าต้องการโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับกลุ่มคนใด.
 
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของกลุ่ม: ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการ และความพึงพอใจของกลุ่มนั้นๆ ที่สำคัญสำหรับการสร้างสคริปต์ที่ได้ผล.
 
- เน้นคุณสมบัติและประโยชน์ที่สำคัญ: ให้ ChatGPT สร้างคำพูดที่โปรโมตคุณสมบัติและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นที่สำคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย.
 
- ให้คำแนะนำเพิ่มเติม: ระบุว่า ChatGPT ควรให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างของสคริปต์, การนำเสนอ, หรือข้อมูลที่ควรถูกเน้น.
 
4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:
 
ตัวอย่าง Use Case:
Use Case: Targeting Young Professionals for a Fitness App
"Write a script for a video advertisement targeting young professionals aged 25-35, highlighting how our fitness app can help them maintain a healthy lifestyle despite their busy schedules."
 
Example Prompt:
"As a young professional juggling a busy career and social life, staying fit can be a challenge. Write a compelling video script that showcases how our fitness app is the perfect solution for individuals aged 25-35 to effortlessly integrate exercise into their hectic lives, emphasizing features such as quick workout routines, personalized fitness plans, and progress tracking."
 
Result:
"Are you a young professional struggling to find time for fitness in your busy schedule? Introducing our revolutionary fitness app designed for individuals aged 25-35 who crave a healthy lifestyle without compromising their careers and social lives. With quick and effective workout routines, personalized fitness plans, and seamless progress tracking, staying fit has never been this convenient. Join the movement towards a healthier you with our fitness app - where your busy lifestyle meets your fitness goals!"
 
ในตัวอย่างนี้, ผู้ใช้ระบุกลุ่มเป้าหมายเป็น "young professionals aged 25-35" และขอให้สคริปต์โฆษณาวิดีโอเน้นที่ว่าแอปของพวกเขาสามารถช่วยให้พวกเขารักษาพฤติกรรมการออกกำลังกายที่ดีและสุขภาพที่ดีได้ แม้จะมีกำลังการงา
 
นและกิจกรรมสังคมที่สูง.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ