การออกแบบ AI ChatGPT Prompts พัฒนาผลิตภัณฑ์ช่วยจัดการงบประมาณส่วนตัวด้วย AI

สร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นผู้ช่วยสำหรับการวางแผนการใช้งบประมาณส่วนตัวของคุณ ด้วยคำสั่งที่ชัดเจน 'Develop a [insert product] that’s an AI-based assistant for personal budgeting.' ทำให้ ChatGPT เข้าใจความต้องการของคุณได้อย่างแน่นอนและสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์

การออกแบบ AI ChatGPT Prompts พัฒนาผลิตภัณฑ์ช่วยจัดการงบประมาณส่วนตัวด้วย AI

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:

คำสั่ง ChatGPT Prompts ให้คำแนะนำหรือขอข้อมูลจากตัวแบบ โดยระบุข้อความที่ต้องการให้ตัวแบบตอบด้วยคำสั่ง "Develop a [insert product] that’s an AI-based assistant for personal budgeting."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:

คำสั่งนี้เริ่มต้นด้วยคำว่า "Develop a" ซึ่งหมายถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็น [insert product] (ให้แทรกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี AI เป็นผู้ช่วยในการจัดการแผนการใช้งบประมาณส่วนตัว (personal budgeting).

3. แนะนำวิธีใช้:

- ในการให้คำสั่งถูกต้องและมีประสิทธิภาพ:
  - แทรกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนาที่ [insert product]
  - ระบุว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นผู้ช่วย AI ที่ใช้สำหรับ personal budgeting
  - คำสั่งควรเป็นภาษาที่ชัดเจนและไม่มีความกำกวม

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

**Use Case 1: สร้าง AI-based Assistant สำหรับการวางแผนการใช้งบประมาณส่วนตัว**

คำสั่ง:
Develop a mobile application that’s an AI-based assistant for personal budgeting. The assistant should analyze spending patterns, provide budgeting recommendations, and offer real-time financial insights.

**Use Case 2: สร้าง AI-driven Tool สำหรับการบันทึกและติดตามรายรับรายจ่าย**

คำสั่ง:
Develop a web-based tool that’s an AI-driven assistant for personal budgeting. The tool should allow users to input income and expenses, and the AI should categorize and analyze the data to generate personalized budgeting strategies.

**Use Case 3: พัฒนา AI-powered Chatbot สำหรับการคำนวณและแนะนำการบริหารงบประมาณ**

คำสั่ง:
Develop a chatbot integrated into messaging apps that’s an AI-powered assistant for personal budgeting. Users should be able to interact with the chatbot to calculate their budgets, receive spending advice, and set financial goals.

**Use Case 4: สร้าง AI-enhanced Finance Manager สำหรับการติดตามและวางแผนการใช้เงิน**

คำสั่ง:
Develop a software solution that’s an AI-enhanced finance manager for personal budgeting. The software should analyze financial transactions, learn user preferences, and provide personalized budgeting suggestions to optimize spending habits.

การใช้คำสั่งในแต่ละ Use Case ควรเน้นรายละเอียดและความชัดเจนเพื่อให้ ChatGPT เข้าใจและสร้างตอบสนองที่เป็นประโยชน์ตามที่ต้องการ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ