เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts ออกแบบกราฟฟิกแสดงผลงานของบริษัทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สร้างกราฟฟิกที่แสดงผลงานที่โดดเด่นของบริษัทเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและโครงการที่เน้นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ได้รับคำสั่ง 'Design an infographic illustrating our company's contributions to environmental conservation and eco-friendly initiatives.' ให้คำแนะนำเพื่อให้ ChatGPT สร้างผลงานที่สมบูรณ์และน่าสนใจ

เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts ออกแบบกราฟฟิกแสดงผลงานของบริษัทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:

คำสั่ง: "Design an infographic illustrating our company's contributions to environmental conservation and eco-friendly initiatives."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:

คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT ออกแบบกราฟฟิกที่แสดงผลงานของ บริษัท เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบของข้อมูลแผนภาพหรือกราฟฟิก

3. แนะนำวิธีใช้:

- ระบุคำสั่งอย่างชัดเจน: ในกรณีนี้คือ "Design an infographic illustrating our company's contributions to environmental conservation and eco-friendly initiatives." ระบุการออกแบบกราฟฟิกที่ต้องการให้ ChatGPT ทำ

- ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม: ความสำคัญของข้อมูลที่ต้องการให้ปรากฏใน infographic และข้อมูลเฉพาะที่ควรรวมอยู่

- คำแนะนำการแสดงผล: ระบุว่าควรมีการแสดงผลข้อมูลอย่างไร เช่น กราฟ, ตาราง, รูปภาพ, หรือข้อความสรุป

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่าง:

Use Case 1: สร้างกราฟเปรียบเทียบปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่บริษัทลดลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
คำสั่ง: "Design an infographic illustrating the company's reduction in greenhouse gas emissions over the past 5 years."

Use Case 2: แสดงโครงการการปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศในพื้นที่ใกล้ๆ
คำสั่ง: "Design an infographic showcasing the company's tree planting initiatives to improve air quality in the surrounding area."

Use Case 3: แสดงผลงานการใช้พลังงานทดแทนและการลดใช้พลังงานจากแหล่งที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
คำสั่ง: "Create an infographic illustrating the company's use of renewable energy and efforts to reduce energy consumption from environmentally impactful sources."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ