การออกแบบ AI ChatGPT Prompts สร้างศักยภาพการสื่อสารทางธุรกิจด้วยจดหมายอีเมลที่เต็มไปด้วยความรู้และความเป็นผู้นำคิดเห็น

สร้างชุดของจดหมายอีเมลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพทางธุรกิจโดยให้ ChatGPT จัดทำเนื้อหาที่ตีความข่าวสารในวงการอย่างลึกซึ้ง พร้อมกับบทความที่เน้นให้เป็นธุรกิจคิดเห็นและไอเดียนำร่องในกลุ่มเป้าหมาย

การออกแบบ AI ChatGPT Prompts สร้างศักยภาพการสื่อสารทางธุรกิจด้วยจดหมายอีเมลที่เต็มไปด้วยความรู้และความเป็นผู้นำคิดเห็น

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - คำสั่ง: "Craft a series of email newsletters featuring industry insights and thought leadership articles."

2. **ความหมายของคำสั่ง:**
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างชุดของจดหมายอีเมลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับข่าวสารในวงการและบทความที่เน้นให้เป็นธุรกิจคิดเห็นหรือไอเดียนำร่อง (thought leadership).

3. **วิธีการใช้:**
   - เริ่มต้นด้วยคำสั่งเพื่อบอก ChatGPT ว่าต้องการให้สร้าง email newsletters
   - ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหา, เช่น ข้อมูลเฉพาะที่ต้องการจะปรากฏ, และรูปแบบของบทความ (เช่น, วิเคราะห์ข่าวสาร, บทความคิดเห็น, หรือการสรุป)
   - ระบุข้อกำหนดเพิ่มเติม, เช่น จำนวนคำที่ต้องการ, รูปแบบการนำเสนอ, หรือความเชื่อถือที่ต้องการให้แสดงออก

4. **ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

   - **Use Case 1: Basic Newsletter Creation**
     - **คำสั่ง:**
       - "Create a concise email newsletter summarizing recent industry developments and highlighting key insights."

   - **Use Case 2: Thought Leadership Emphasis**
     - **คำสั่ง:**
       - "Develop a series of email newsletters with thought-provoking articles showcasing our company's unique perspectives on industry trends."

   - **Use Case 3: Diverse Content Formats**
     - **คำสั่ง:**
       - "Craft a set of email newsletters incorporating a mix of analytical reports, interviews, and opinion pieces to engage our audience with diverse content."

   - **Use Case 4: Customization and Branding**
     - **คำสั่ง:**
       - "Generate email newsletters tailored to our brand identity, incorporating our logo and maintaining a consistent tone in the thought leadership articles."

เมื่อใช้คำสั่งแล้ว, สิ่งที่ได้จาก ChatGPT สามารถตรวจสอบและปรับแต่งต่อไปตามความต้องการของผู้ใช้.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ